Бруната

920 5

Клиентите на Бруната, които желаят да заявят промяна на прогнозните количества на топлинната енергия, е необходимо да подадат заявление.

За обработка на заявлението се заплащат следните такси:

       5.00 лв. при частично намаляване или увеличаване на прогнозното потребление;
     15.00 лв. при цялостно спиране на потреблението за отопление или топла вода. При заявено нулево потребление сте длъжни да осигурите достъп за контролен отчет до имота по време на отоплителния сезон. Отчетът е включен в таксата. В заявлението трябва да посочите актуален телефон на лицето, което ще осигури достъп до имота.

Таксата може да бъде платена по банков път или в офиса на фирмата – бул. Братя Бъкстон №85.
Банковата сметка е: Общинска банка, клон Врабча, BIC:SO M BBGSF, IBAN:BG22 SO MB 9130 1028 4250 01.
Моля, в платежния документ напишете основание за плащане и абонатен номер.

При заявяване на нулево потребление и намаляване на прогнозен дял, подписите на домоуправител/упълномощено лице от ЕС и двама съседи са задължителни.
При увеличаване на потреблението е необходим само подпис на заявителя.
Ако изпращате завлението по е-мейл, трябва да изпратите и сканираното или снимано платежно нареждане.

 


Документи: 

Заявление за промяна на прогнозно потребление

Образец за попълване на заявлението

Можете да получите допълнителна информация на нашите телефони или със запитване на e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни на Бруната ООД („Декларация за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Тази Декларация за поверителност се отнася до Вашите личните данни, които Бруната ООД обработва с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Организацията. Има отношение и към личните данни, обработвани на уебсайта на Бруната ООД www.brunata.bg .

Настоящата Декларация за поверителност има за цел по ясен и разбираем начин да обясни защо и как обработваме и защитаваме Вашата лична информация.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Бруната ООД

Гр. София 1618

бул. Братя Бъкстон 85

тел. 02 9155 701

За връзка с длъжностното лице по защита на личните данни, можете да изпратите електронна поща на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по обикновена поща или куриер до адрес: Бруната ООД, бул. Братя Бъкстон 85, 1618 София, България – като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на Бруната ООД.

Какви лични данни събираме и обработваме?

Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки приложимото законодателство – законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Събираме минимално количество лични данни, ограничени единствено до целите, за които са необходими.

В качеството на администратор, а в някои случаи и на обработващ лични данни, Бруната ООД се стреми да осигури адекватно ниво на защита на данните на своите клиенти и да ги обработва в съответствие с действащото законодателство.

В зависимост от конкретните цели и основания Бруната ООД обработва и събира посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • Предоставени от Вас данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорни задължения: имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, телефон, e-mail, абонатен номер към топлофикационно дружество;
 • Предоставени от Вас данни чрез онлайн платформата ни при регистрация и попълване на различни форми: имена, адрес, телефон, e-mail, IP адреси, логове, бисквитки
 • Предоставени от Вас данни чрез писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.
 • Видеозаписи на изображение – при осъществяване на охранителна дейност за защита на сигурността на клиентите и служителите в офисите на дружеството, и за подобряване на обслужването.

Бруната ООД обработва лични данни по различни начини. Като администратор на лични данни Бруната използва данните единствено за предоставяне на договорена дейност, за обслужване на клиенти, обратна информация и за маркетингови цели. Рекламно използване на данните е възможно само за целите на нашите собствени пазарни проучвания, изследвания и реклама. Ние НЕ предоставяме тези данни на трети лица без Вашето изрично съгласие, освен ако се касае за изпълнение на законово задължение или за защита законните интереси на Дружеството.

Като обработващ лични данни, личните Ви данни се предоставят на Бруната ООД от топлофикационни, ВиК дружества (при наличие на законовите основания за това), от самите физически и юридически лица и/ или техните пълномощници/ представляващи, от упълномощените от сградите – етажна собственост лица, както и при получаване на искания от държавни органи за предоставяне на информация.

Какви са целите и правните основания на Бруната ООД за обработване на Вашите лични данни?

Бруната ООД обработва данните Ви за следните цели:

 1. В изпълнение на договорни задължения и услуги, както и за управление на взаимоотношенията си с клиентите за услуги, предоставяни от Бруната ООД.
 1. За извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия и обслужване на клиенти в тази връзка, с оглед спазване на законови и договорни задължения на Бруната – Закона за енергетиката, Наредбата за топлоснабдяването, Общите условия на топлофикационните дружества, както и за изпълнение на задължения по договори, по които съответното физическо/ юридическо лице е страна. Обработването на лични данни е необходимо и с оглед изпълнението на задълженията ни в областта на данъчното и счетоводното законодателство.
 1. Създаване и управление на профил в корпоративния ни сайт и онлайн услугите на Бруната
 1. Личните данни съобразно Регламента могат да се обработват за целите на законните интереси на Бруната, включително за съдебна защита на/от правни претенции на/срещу дружеството.

При обработването на личните данни съблюдаваме принципите за: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; конфиденциалност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Колко време пазим Вашите лични данни?

Бруната е длъжна да съхранява необходимите лични данни за периода на договорените правоотношения с нас, както и с топлофикационните/ ВиК дружества и/ или потребителите на топлинна енергия и получатели на услугата дялово разпределение на топлинна енергия, като се съобразява с давностните срокове, предвидени в законодателството. При висящи съдебни, рекламационни производства и/ или др. подобни – личните данни е възможно да бъдат съхранявани и за по-дълъг срок, и доколкото това е необходимо за съответното производство.

Личните данни подлежат на унищожаване при отпадането на законовото или договорно основание за обработването им по определен ред и при спазване на подходящите мерки за сигурност и конфиденциалност. Вие може да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава единствено на Вашето съгласие.

Категории трети лица, получатели на лични данни:

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 Бруната ООД има право да разкрива лични данни, които обработва, само ако и доколкото е необходимо за изпълнение на възлаганите дейности и при наличие на писмено споразумение и гаранция, че обработващите ще спазват всички законови задължения за защита на личните данни.

Личните данни могат да бъдат предоставени на администратори и обработващи лични данни – топлофикационни дружества, държавни органи. Лични данни могат да бъдат предоставени на контрагенти, извършващи дейности по наше възлагане (предоставящи куриерски услуги, метрологични проверки, IT услуги, адвокати и др. подобни).

Бруната ООД се старае да предприема всички необходимите мерки, за да гарантира, че обработващите спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и дадените инструкции, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите данни.

Мерки за сигурност на Бруната ООД за защита на личните данни:

 

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи организационни; технически мерки за физическа защита; защитата на автоматизираните информационни системи и мрежи; мерки за персонална защита; нормативни и административни мерки.

Извършват се редовни прегледи на всички процедури и правила за обработка на данните, включително на мерките за сигурност на системите.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Бруната ООД:

Като клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

Регламентът предоставя редица права на субекта на данни лицето, за което се отнасят данните, част от които са:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Ограничаване на обработването на личните данни;
 • Право на преносимост на личните данни;
 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“) при наличие на законово основание за това;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

За упражняване правата Ви Бруната може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Условията, при които могат да се упражняват тези права, са уредени в Глава III (чл. 12 до 23) от Регламента.

Винаги имате право и на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви са били нарушени. За тази цел трябва да подадете жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В България това е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Нейният адрес е следния: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров №2. Телефоните за връзка с нея са 02/91-53-515, 02/91-53-519. Електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Декларация за поверителност във връзка с обработването на личните данни

Настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни на Бруната ООД („Декларация за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Тази Декларация за поверителност се отнася до Вашите личните данни, които Бруната ООД обработва с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Организацията. Има отношение и към личните данни, обработвани на уебсайта на Бруната ООД www.brunata.bg .

Настоящата Декларация за поверителност има за цел по ясен и разбираем начин да обясни защо и как обработваме и защитаваме Вашата лична информация.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Бруната ООД

Гр. София 1618

бул. Братя Бъкстон 85

тел. 02 9155 701

За връзка с длъжностното лице по защита на личните данни, можете да изпратите електронна поща на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по обикновена поща или куриер до адрес: Бруната ООД, бул. Братя Бъкстон 85, 1618 София, България – като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на Бруната ООД.

Какви лични данни събираме и обработваме?

Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки приложимото законодателство – законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Събираме минимално количество лични данни, ограничени единствено до целите, за които са необходими.

В качеството на администратор, а в някои случаи и на обработващ лични данни, Бруната ООД се стреми да осигури адекватно ниво на защита на данните на своите клиенти и да ги обработва в съответствие с действащото законодателство.

В зависимост от конкретните цели и основания Бруната ООД обработва и събира посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • Предоставени от Вас данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорни задължения: имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, телефон, e-mail, абонатен номер към топлофикационно дружество;
 • Предоставени от Вас данни чрез онлайн платформата ни при регистрация и попълване на различни форми: имена, адрес, телефон, e-mail, IP адреси, логове, бисквитки
 • Предоставени от Вас данни чрез писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.
 • Видеозаписи на изображение – при осъществяване на охранителна дейност за защита на сигурността на клиентите и служителите в офисите на дружеството, и за подобряване на обслужването.

Бруната ООД обработва лични данни по различни начини. Като администратор на лични данни Бруната използва данните единствено за предоставяне на договорена дейност, за обслужване на клиенти, обратна информация и за маркетингови цели. Рекламно използване на данните е възможно само за целите на нашите собствени пазарни проучвания, изследвания и реклама. Ние НЕ предоставяме тези данни на трети лица без Вашето изрично съгласие, освен ако се касае за изпълнение на законово задължение или за защита законните интереси на Дружеството.

Като обработващ лични данни, личните Ви данни се предоставят на Бруната ООД от топлофикационни, ВиК дружества (при наличие на законовите основания за това), от самите физически и юридически лица и/ или техните пълномощници/ представляващи, от упълномощените от сградите – етажна собственост лица, както и при получаване на искания от държавни органи за предоставяне на информация.

Какви са целите и правните основания на Бруната ООД за обработване на Вашите лични данни?

Бруната ООД обработва данните Ви за следните цели:

 1. В изпълнение на договорни задължения и услуги, както и за управление на взаимоотношенията си с клиентите за услуги, предоставяни от Бруната ООД.
 1. За извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия и обслужване на клиенти в тази връзка, с оглед спазване на законови и договорни задължения на Бруната – Закона за енергетиката, Наредбата за топлоснабдяването, Общите условия на топлофикационните дружества, както и за изпълнение на задължения по договори, по които съответното физическо/ юридическо лице е страна. Обработването на лични данни е необходимо и с оглед изпълнението на задълженията ни в областта на данъчното и счетоводното законодателство.
 1. Създаване и управление на профил в корпоративния ни сайт и онлайн услугите на Бруната
 1. Личните данни съобразно Регламента могат да се обработват за целите на законните интереси на Бруната, включително за съдебна защита на/от правни претенции на/срещу дружеството.

При обработването на личните данни съблюдаваме принципите за: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; конфиденциалност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Колко време пазим Вашите лични данни?

Бруната е длъжна да съхранява необходимите лични данни за периода на договорените правоотношения с нас, както и с топлофикационните/ ВиК дружества и/ или потребителите на топлинна енергия и получатели на услугата дялово разпределение на топлинна енергия, като се съобразява с давностните срокове, предвидени в законодателството. При висящи съдебни, рекламационни производства и/ или др. подобни – личните данни е възможно да бъдат съхранявани и за по-дълъг срок, и доколкото това е необходимо за съответното производство.

Личните данни подлежат на унищожаване при отпадането на законовото или договорно основание за обработването им по определен ред и при спазване на подходящите мерки за сигурност и конфиденциалност. Вие може да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава единствено на Вашето съгласие.

Категории трети лица, получатели на лични данни:

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 Бруната ООД има право да разкрива лични данни, които обработва, само ако и доколкото е необходимо за изпълнение на възлаганите дейности и при наличие на писмено споразумение и гаранция, че обработващите ще спазват всички законови задължения за защита на личните данни.

Личните данни могат да бъдат предоставени на администратори и обработващи лични данни – топлофикационни дружества, държавни органи. Лични данни могат да бъдат предоставени на контрагенти, извършващи дейности по наше възлагане (предоставящи куриерски услуги, метрологични проверки, IT услуги, адвокати и др. подобни).

Бруната ООД се старае да предприема всички необходимите мерки, за да гарантира, че обработващите спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и дадените инструкции, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите данни.

Мерки за сигурност на Бруната ООД за защита на личните данни:

 

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи организационни; технически мерки за физическа защита; защитата на автоматизираните информационни системи и мрежи; мерки за персонална защита; нормативни и административни мерки.

Извършват се редовни прегледи на всички процедури и правила за обработка на данните, включително на мерките за сигурност на системите.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Бруната ООД:

Като клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

Регламентът предоставя редица права на субекта на данни лицето, за което се отнасят данните, част от които са:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Ограничаване на обработването на личните данни;
 • Право на преносимост на личните данни;
 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“) при наличие на законово основание за това;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

За упражняване правата Ви Бруната може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Условията, при които могат да се упражняват тези права, са уредени в Глава III (чл. 12 до 23) от Регламента.

Винаги имате право и на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви са били нарушени. За тази цел трябва да подадете жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В България това е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Нейният адрес е следния: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров №2. Телефоните за връзка с нея са 02/91-53-515, 02/91-53-519. Електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Page dos'n exist!

Строителният бум отново е факт, а предпочитанията на клиентите са основно за жилища с централно отопление.

Това сочат данните от независимо проучване на фирма Бруната, а обяснението е съвсем просто – в новите сгради със съвременна енергийна ефективност централното отопление е оптималният избор за жилищен комфорт.

Топлофицирането на една сграда е комплексен процес, в който Бруната притежава незаменим опит. Специално за тази цел ние създадохме нашата Комплексна инженерингова услуга за централизирано топлоснабдяване,  предназначена предимно за инвенститори, строителни предприемачи, технически изпълнители и ръководители на проекти.

Какво е небходимо, за да бъде топлофицирана една сграда и какво представлява услугата на Бруната?

Първата стъпка, която извършваме е предварителното проучване за обекта, следва  проектиране и одобрение. Съгласуването на проекта с отделните инстанции често пъти е нелек процес, който Бруната поема изцяло, за да осигури успешното му приключване и да спести време и усилия за своите клиенти.

Следват строително-монтажните работи за изграждането на топлопреносната мрежа с предварително изолирани тръби. За целта Бруната осъществява цялостен контрол и въвеждане в експлоатация.

Следва монтажът на абонатната станция. Абонатната станция е съоръжението, което осъществява връзката между топлопреносната мрежа и вътрешната отоплителна инсталация. Проектирането, производството и монтажът на абонатната станция изцяло се извършват от Бруната. Нашият дългогодишен опит в производството на над 15 000 абонатни станции за българския и европейските пазари ни прави основен производител у нас.

Абонатната станция може да бъде оборудвана със SCADA система за дистанционно управление и контрол SiDiO. Хардуерът и софтуерът на системата са собствена разработка на Бруната, а нашите енергийни консултанти се грижат за оптималното функциониране на абонатната станция с непрекъснато дистанционно наблюдение. Практиката на Бруната показва, че абонатните станции с включена система SiDiO реализират допълнителна икономия на енергия.

Сградата вече е топлофицирана, остава  поставянето на апартаментните топломери, водомерите и сключването на договор за измерване и разпределение на разхода на топлинна енергия и топла вода – услугата топлинно счетоводство. У нас Бруната е сред топлинните счетоводители с най-голям опит и най-голям брой клиенти. Компанията работи предимно с продукти на датските фирми Бруната и Камструп, на които е изключителен представител за България.

През последните години Бруната взе ключово участие в топлофицирането на някои от най-емблематичните жилищни, бизнес и обществени сгради у нас. Пълният цикъл от свързани услуги, които компанията предоставя е оптималното решение за качество, което спестява време, усилия и средства на клиента.